Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτομίες


Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης - Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτομίες
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Υπεύθυνη Μαθήματος:
-Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρος Καθηγήτρια (ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ)

Διδάσκοντες:
-Άννυ Βασιλείου, Ψυχολόγος – Εμψυχώτρια (Συμβασιούχος ΔΔΠΜΣ)
-Νίκος Γιαννόπουλος, Σκηνοθέτης – Παιδαγωγός (Συμβασιούχος ΔΔΠΜΣ)
-Μίλτος Κύρκος, Υπεύθυνος παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού (Συμβασιούχος ΔΔΠΜΣ)
-Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρος Καθηγήτρια (ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ)
1. Η γέννηση και η εξέλιξη της έννοιας της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης. Φορείς κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης. Αρχές, μέθοδοι και τεχνικές κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης. Αξιοποίηση εννοιών της σύχρονης διδακτικής στο πλαίσιο της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης : από τη διδασκαλία στην αυτομόρφωση. Εμψυχώσεις και σχέδιο εκπαιδευτικής / πολιτιστικής δράσης. Προγράμματa κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης εντός και εκτός σχολείου: ανάλυση παραδειγμάτων.
2. Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης.εντός και εκτός σχολείου. Η έννοια της καινοτομίας εντός και εκτός σχολείου.
3. Περιβάλλοντα μάθησης και νέες τεχνολογίες.: θετικές και αρνητικές όψεις. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα και οι νέες τεχνολογίες. Νέες τεχνολογίες και διαθεματική - ολιστική προσέγγιση της μάθησης.
4. Παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Τρόποι προσέγγισης εκπαιδευτικών λογισμικών με παιδιά.
5. Κοινωνικο-εποικοδομιστικά κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών (πλαίσιο – νοηματοδότηση * ευελιξία * πολλαπλότητα αναπαράστασης * διαδικασίες μάθησης * τρόποι ελέγχου της μάθησης).
Άσκηση ανάλυσηςεκπαιδευτικών λογισμικών με βάση τιςαρχές της σύγχρονηςδιδακτικής. Δημιουργία σχάρας αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών ή / και Άσκηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτωνσε σχέση με την έννοιατης καινοτομίαςκαι τηςεμψύχωσης
6.. Τεχνικές εμψύχωσης Προσαρμογή της εμψύχωσης στις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας. Έναρξη και πορεία της δράσης (Εργαστήριο).
7. Τεχνικές εμψύχωσης για τη δημιουργία ιστοριών με παιδιά (Εργαστήριο).
8. Τεχνικές εμψύχωσης για τη δημιουργία ταινιών με παιδιά (Εργαστήριο).
9. Οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ για παιδιά, σε σχολικό η εξωσχολικό πλαίσιο.
10. «Εμψυχώνοντας τον Eμψυχωτή» (βιωματικό εργαστήρι εμψύχωσης).
11. Κοινωνικο-πολιτισμική εμψύχωση στην πράξη: η εμπειρία του «Δημιουργικού Εργαστηρίου Νέων».
Α- Παρουσίαση και μελέτη παραδειγμάτων δράσεων νέων του Δ.E.N.
B - Επίσκεψη μελέτης στα διαφορετικά Δ.E.N. της Θράκης
Γ -Αφομοίωση της εμπειρίας, ολοκλήρωση της ενότητας

http://www.psed.duth.gr/files/File/post_gr/METK2.pdf